Mūsu misija

Pestīšanas armija

Starptautiska kustība,
 evaņģēliska universālās kristīgās
baznīcas daļa.

Tās vēsts ir balstīta Bībelē.

Tās kalpošanu motivē Dieva mīlestība.

Tās misija ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju

un Viņa Vārdā piepildīt cilvēku vajadzības

bez diskriminācijas.

Pestīšanas armija ir Kristīgās Baznīcas neatņemama sastāvdaļa,
lai gan atšķirīga savā vadības formā un praksē.
Pestīšanas armijas doktrīnas piekrīt kristīgās ticības pamatvirzienam,
un tās ticības apliecinājumā ir uzsvērts glābšanas nodoms.

Doktrīnas

Dievs

 • Vecās un Jaunās Derības raksti ir Dieva iedvesmoti un ir vienīgā dievišķā mēraukla kristieša ticībai un dzīvei.
 • Ir tikai viens Dievs, kurš ir pilnīgs visa Radītājs, Uzturētājs un Valdītājs, un vienīgais, kurš ir pielūgšanas cienīgs.
 • Dievībā ir trīs personas: Tēvs, Dēls un Svētais Gars, nedalāmi būtībā un vienlīdzīgi spēkā un godībā.
 • Jēzus Kristus personā dievišķā un cilvēciskā daba ir vienotas tā, ka Viņā ir patiess Dievs un patiess cilvēks.

 

Cilvēki

 • Pirmie cilvēki tika radīti nevainīgi, bet savas nepaklausības dēļ tie zaudēja savu šķīstību un svētlaimi, un viņu grēkā krišanas rezultātā visi cilvēki kļuva par pilnīgi samaitātiem, Dieva dusmībai pakļautiem grēciniekiem.
 • Jēzus Kristus ar savām ciešanām un nāvi ir izpircis visu pasauli, lai ikviens, kurš vēlās, varētu kļūt atpestīts.
 • Pestīšanai ir nepieciešama grēka nožēla Dieva priekšā, ticība mūsu Kungam Jēzum Kristum un atdzimšana Svētajā Garā.
 • No žēlastības mēs esam pestīti ticībā mūsu Kungam Jēzum Kristum un ka ticīgie nes sevī liecību par pestīšanu.
 • Lai paliktu atpestīšanas stāvoklī, ir jāturpina paklausīt ticībā Kristum.
 • Visu ticīgo priekšrocība ir būt svētdarītiem pilnībā- “lai gars, dvēsele un miesa paliktu bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai”. (1 Tes. 5:23)
 • Mēs ticam dvēseles nemirstībai; miesas augšāmcelšanai; vispārējai tiesai pasaules galā; taisno mūžīgai svētlaimei un netaisno mūžīgai sodībai.