Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Ģenerāļa Ziemassvētku vēsts 2018


Pasauli mainošas attiecības

Esmu privileģēts jūs sveikt šajos Ziemassvētkos, kuri man ir pirmie kā Pestīšanas armijas Ģenerālim. Pestīšanas armija nes cerības vēsti 131 pasaules valstī, tiecoties darboties taisnīguma, taisnības un Dieva valstības paplašināšanas labā – nevis mūsu spēkā, bet, saprotams, tikai Viņa spēkā.
Mūsu cerība šajos Ziemassvētkos ir balstīta Kristū Jēzū, kurš ir mūsu Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. Šie tituli atrodami Jesajas 9.nodaļas pirmajos pantos (1; 5-6), kas ietver vēsti par cerību cilvēkiem, kuri dzīvo tumsā un nāvē; cerību uz gaismu un dzīvi, kura ir rodama tikai apsolītajā Pestītājā. Šajā gadījumā neatnāk teorija vai metodoloģija, bet gan persona. Dzīvs, elpojošs cilvēks – dzimis kā neaizsargāts bērns.
Cerība ir atrodama attiecībās ar Jēzu – Pasaules Gaismu, kas sagrauj tumsu. Cerība tiek rasta nevis mirušā, rituāliem bagātā reliģijā, bet dinamiskās, dzīvību nesošās attiecībās ar Dievu.
Kas ir šis Jēzus? Viņš ir Dievs cilvēka veidolā – ne vairs attāls un neaizsniedzams, bet šeit ar mums esošs. Viņš ir mūsu brīnišķais Padoma devējs, kurš runā gudrības vārdus un vada mūs patiesībā. Viņš ir mūsu Varenais Dievs, kuram nekas nav neiespējams – Viņš piedod grēkus, dziedē slimības un uzceļ mirušos. Viņš ir mūsu Miera valdnieks, kurš nāk mīlestībā, sniedzot mieru pagurušajiem un mierinājumu iztrūcinātajiem. Viņš ir mūsu mūžīgais Tēvs, kurš mums dāvā ģimeniskas attiecības, kas var ilgt mūžību, ietverot sevī apsardzību, gādību, tagad un patreiz. Tas ir Jēzus, kurš piedzima silītē, tika pienaglots pie krusta un uzcēlās no kapa!
Tu vari iepazīt šo Jēzu šodien.
Jēzum svarīgākais ir taisnīgums, taisnība un pestīšana. Cilvēki, kuri dzirdēja Jesajas pravietojumu, ļaudis, kuri dzīvoja Jēzus laikā, un tie, kuri dzīvo mūsdienās, visi ir labi pazīstami ar samaitāto pasauli, kurā bieži notiek netaisnība un kurā valda morāles un tikumības trūkums. Persona, vēsts un metodoloģija, kas atrodama Jēzū, atnes perspektīvu, kas ir pretrunā vairumā pastāvošajai sabiedrības idejai; tā transformē tumsu un nedzīvus šīs pasaules melus godības pilnā, gaišā, aizraujošā Dieva Valstības realitātē.
Tu un es – mēs varam piedzīvot šīs pārmaiņas un dalīties tajās, kad dzīvojam sadraudzībā ar Jēzu.
Tas var izklausīties kā idealizēta vīzija vai arī kā kas pārāk labs, lai tā būtu patiesība. Kā mums to atgādina vārdi no Jesajas grāmatas, tas var tikt sasniegts tikai Dieva spēkā – “To darīs Tā Kunga Cebaota dedzīgums” (6.pants).
Tādēļ šajos Ziemassvētkos uzticēsimies Dievam, paļausimies uz Viņa spēku, dzīvosim sadraudzībā ar Viņu un sadarbosimies ar Viņu, lai nestu dzīvību, gaismu un cerību mūsu pasaulē.

Lai Dievs jūs svētī!

Braiens Pedls
Ģenerālis